Šo tīmekļa vietni ir publicējis

“Michelin Polska” S.A.,

biroja adrese ul. Leonharda 9, 10-454 Olština, Polija,

ierakstīts uzņēmumu reģistrā ar numuru KRS: 0000163137,

akciju kapitāls – 979 920 576,00 PLN, pilnībā nomaksāts,

nodokļu maksātāja numurs 739-020-38-25, uzņēmuma reģistrācijas numurs 510008834

tālr. +48 89 539 40 00 fakss +48 89 533 65 97

Viesošanu nodrošina

“Micro Microsoft Ireland Operations” Ltd.

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstauna,

Dublina 18, D18 P521,

Īrija

+353 1 7063476

 

Pārvaldīto pakalpojumu partneris

“LINKBYNET”, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Sendenī
FRANCIJA
Tālr. +33 (0)1 48 13 00 00
Fakss +33 (0)1 48 13 31 21

 

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo juridisko paziņojumu, pirms izmantojat šo “Michelin” tīmekļa vietni (“Tīmekļa vietne”) uzziņai par pasažieru un vieglo komerciālo transportlīdzekļu riepām.

Uzņēmumi, kuri pieder “Michelin” grupai, ir atsevišķas juridiskas personas ar neatkarīgu juridisko statusu. Tomēr nodrošinot informācijas nodošanu par šo tīmekļa vietni, var tikt izmantoti šādi termini: “Michelin”,  “grupa”, ““Michelin” grupa” un “mēs”; šos terminus izmanto, lai apzīmētu visus uzņēmumus grupā, kuri katrs neatkarīgi veic savu uzņēmējdarbību.

 1. PANTS. NOLŪKS

Šī juridiskā paziņojuma nolūks ir izklāstīt nosacījumus, ar kādiem “Michelin” šo tīmekļa vietni padara jums pieejamu, kā arī noteikumus un nosacījumus, kuri regulē jūsu piekļuvi šai vietnei un tās izmantošanu. Lietojot šo tīmekļa vietni, uz jums attiecas atbilstība šim juridiskajam paziņojumam. “Michelin” patur tiesības to jebkurā brīdī grozīt un atjaunināt. Piekļūstot un izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat ievērot šajā juridiskajā paziņojumā ietvertos noteikumus un nosacījumus, kā arī piekrītat “Michelin” politikai attiecībā uz konfidencialitāti un personas datu aizsardzību.

Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet piekļūt un / vai izmantot šo tīmekļa vietni.

 1. PANTS. PIEKĻUVE TĪMEKĻA VIETNEI, TĀS SATURAM UN TĀS IZMANTOŠANA

2.1. Tīmekļa vietne: piekļuve un izmantošana

“Michelin” cenšas garantēt to, ka šī tīmekļa vietne paliek pieejama, tomēr tam nav pienākuma to nodrošināt. Piekļuve tīmekļa vietnei var tikt pārveidota, uz laiku atlikta vai pārtraukta nolūkā veikt apkopi, atjaunināšanu vai kāda cita iemesla dēļ, īpaši tehnisku, juridisku vai drošības rakstura iemeslu dēļ. “Michelin” neuzņemas atbildību par nekādām sekām, kādas lietotājam varētu rasties šo pārtraukumu dēļ.

Jūs apņematies nepiekļūt šai tīmekļa vietnei un neizmantot to krāpnieciskā veidā.

2.2. Saturs: piekļuve un izmantošana

Šī tīmekļa vietne ir pieejama visiem lietotājiem, tajā ir vairāki virsraksti, kuri atspoguļo, ieskaitot, taču neaprobežojoties, “Michelin” pieredzi mobilitātē, inovācijas saistībā ar Pasažieru automašīnu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu riepu katalogu, kā arī rīku, kurš ļauj izvēlēties atbilstošās riepas vai atrast pārdevēju.

“Michelin” patur tiesības bez iepriekšēja paziņojuma jebkurā laikā pārveidot, labot, pārtraukt un / vai noņemt kādu daļu satura, vai visu saturu un / vai tīmekļa vietni.

“Michelin” jums dod tiesības lejupielādēt, izdrukāt un izmantot saturu; uz to attiecas šādi nosacījumi: (I) lejupielādēšanas funkcija ir pieejama, (II) saturu izmanto nekomerciāliem nolūkiem (III) un labticīgi un (IV) nedz paziņojumi par īpašumtiesībām, nedz saturā atspoguļotais tiešsaistes publicēšanas datums netiek mainīts, ja šāda informācija ir parādīta. Šīs tiesības nekādā gadījumā nedrīkst interpretēt kā licences piešķiršanu, īpaši attiecībā uz prečzīmi vai logotipu.

Uz jebkādu trešo pušu saturu, kurš definēts 3.2. punktā, attiecas atbilstošie trešo pušu noteikumi.

2.3. Izmantošanas ierobežojumi

Ja vien “Michelin” pirms tam nav sniedzis nepārprotamu pilnvarojumu, saturu aizliegts reproducēt, attēlot un izmantot citādāk, nekā norādīts iepriekš tekstā, it īpaši:

 

 • aizliegts pielāgot, nodot publiskai apskatei (pēc pasūtījuma vai citādi), izplatīt, atkārtoti pārraidīt jebkādā veidā, tīklot, nodot publiskā saziņā visus Pakalpojumus vai daļu no tiem, visus darbus, pakalpojumus, prečzīmes un visus ar autortiesībām aizsargātos materiālus, kurus var aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesību akti un kuri ir pieejami šajā tīmekļa vietnē;
 • aizliegts veikt tīmekļa vietnē izveidoto datubāzu satura būtiskas daļas (gan apjoma ziņā, gan kvalitatīvi) izvilkumus vai atkārtoti izmantot, ieskaitot privātā nolūkā;
 • aizliegts veikt tīmekļa vietnē izveidoto datubāzu satura atkārtotus un sistemātiskus izvilkumus vai atkārtoti izmantot, ieskaitot privātā nolūkā, un pat nelielu daļu no satura;
 • aizliegts veidot saites, piekļūt, pārveidot, papildināt, dzēst jebko, kas saistīts ar automātisko apstrādes sistēmu publicēšanai tiešsaistē, veikt darbības, kuras maina publicēšanas nosacījumus vai redakcijas politiku.

 

Pret lietotājiem, kuri pārkāpj šajā juridiskajā paziņojumā ietvertos noteikumus, var izvirzīt civilprocesu vai kriminālprocesu saistībā ar ievērojamu autortiesību pārkāpumu, līdzīgu tiesību pārkāpumu un / vai datubāzu un automātisko datu apstrādes sistēmu veidotāju tiesību pārkāpumu.

 

Lietotājam atgādinām, ka aizliegts veikt šādas darbības:

 • piekļūt automātiskajai datu apstrādes sistēmai un krāpnieciskā veidā palikt tajā;
 • dzēst, pārveidot un krāpnieciskā veidā pievienot datus minētajai sistēmai;
 • bloķēt minēto sistēmu;

 

“Michelin” var uzsākt krimināllietu pret ikvienu lietotāju, kurš neievēro šos noteikumus.

 1. PANTS. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

3.1. Vispārīgie noteikumi

Saturu (ieskaitot, bet ne tikai informāciju, tekstus, failus, grafikus, datus, programmatūru, datubāzi, API, attēlus, fotoattēlus, vizuālos datus, videoierakstus un skaņu celiņus, prečzīmes un logotipus, kā arī visu minēto daļu formu un pašu tīmekļa vietni) aizsargā autortiesības un / vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Saturs ir tā publicētāja ekskluzīvā īpašumā. Satura kopēšana, reproducēšana, attēlošana, izmantošana, pielāgošana, pārveidošana, modificēšana, translēšana vai izplatīšana pilnā apjomā vai pa daļām, neatkarīgi no tā, vai tas pieder “Michelin” vai trešajai pusei, kura jebkādā veidā piešķīrusi “Michelin” tiesības uz to, ir pretlikumīga, izņemot ierobežotas tiesības, kuras piešķirtas lietotājam šī paziņojuma 4. pantā turpmāk tekstā, un / vai privātas kopijas veidošanu, kuru atļauts izmantot tikai tās turētājam. Šīs tīmekļa vietnes saturu var mainīt bez iepriekšēja paziņojuma, tas tiek publicēts, nesniedzot nekāda veida garantijas, nedz skaidri paustas, nedz iedomātas, tas nesniedz nekādas tiesības saņemt kompensāciju. Šo saturu aizsargā “Michelin” vai tā partneru autortiesības. Logotipi ir reģistrētās prečzīmes.

Visi dati, kuri ir saistīti ar Pasažieru automašīnu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu riepu pārdevējiem un / vai riepu veidiem, kuri ir pieejami tīmekļa lietotāju uzziņai, veido datubāzi. Šīs datubāzes veidotājs un īpašnieks ir “Michelin”. Šo datubāzu saturu aizsargā autortiesību un / vai atbilstošie valsts tiesību akti, ar kuriem inter alia ievieš 1996. gada 11. marta Direktīvu 96/9/ES.

3.2. Papildu noteikumi attiecībā uz trešo pušu saturu

Ar šīs tīmekļa vietnes palīdzību, saistībā ar tās izmantošanu, kā arī tīmekļa vietnē var būt pieejams “Trešo pušu saturs” (ieskaitot, bet ne tikai visu informāciju, tekstu, failus, attēlus, grafikus, vizuālos datus, programmatūru, datubāzi, API, datus, skaņu celiņus, videoierakstus, fotoattēlus, tīmekļa saites, trešo pušu tīmekļa vietnes, datu plūsmu no sociālo tīklu pakalpojumiem, RSS plūsmu no emuāriem, kā arī datu krātuves un vārdnīcas, un cita veida saturu un materiālus jebkādā formātā, kuru iegūst vai atvasina no trešo pušu avotiem, kuri nepieder pie “Michelin”).

Visas intelektuālā īpašuma tiesības un izmantošanas licences saistībā ar Trešo pušu saturu nosaka atbilstošie trešo pušu noteikumi.

 1. PANTS. ELEKTRONISKĀ SAZIŅA

Lai nosūtītu informāciju “Michelin”, izmantojot e-pastu, jums jāaizpilda tīmekļa vietnē pieejamās e-pasta vēstuļu veidlapas. “Michelin” atbildes uz e-pasta vēstulēm un piekļuves sniegšana šai tīmekļa vietnei un tās saturam nevar uzskatīt par pierādījumu par reklāmas, tirdzniecību veicinošām vai pārdošanas darbībām valstī, kurā lietotājs atrodas.

 1. PANTS. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Lūdzu, ieskatieties mūsu Privātuma politikā un Sīkfailu politikā.

Mūsu tīmekļa vietnē var būt saites uz citām Interneta vietnēm. “Michelin” nenodod jūsu personas datus šīm tīmekļa vietnēm, izņemot gadījumus, kad tiek izmantotas sociālās tīklošanas pogas vai spraudņi. Ja izmantojat saiti uz kādu no šīm tīmekļa vietnēm, uz jums attiecas minētās tīmekļa vietnes prakse attiecībā uz privātumu, pār kuru “Michelin” nav varas, un par kuru “Michelin” neuzņemas atbildību. 

 1. PANTS. GARANTIJAS UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

6.1. Vispārīgi ierobežojumi

JA VIEN TO NEPĀRPROTAMI NEAIZLIEDZ VIETĒJIE TIESĪBU AKTI, ŠĪ TĪMEKĻA VIETNE UN TĀS SATURS, KURŠ PUBLICĒTS UN / VAI PADARĪTS PIEEJAMS ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ / AR TĀS PALĪDZĪBU, IR NODOTS “TĀDS, KĀ TAS IR”, NESNIEDZOT NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ SKAIDRI PAUSTAS, NEDZ IEDOMĀTAS, UN “MICHELIN” NOTEIKTI NEUZŅEMAS NEKĀDA VEIDA ATBILDĪBU PAR ŠO SATURU UN / VAI TĪMEKĻA VIETNI KOPUMĀ VAI TĀS DAĻĀM. TAJĀ SKAITĀ, BET NE TIKAI, “MICHELIN” NAV ATBILDĪGS ARĪ GADĪJUMĀ, JA JŪSU DATORRESURSI TIEK PIESĀRŅOTI VĪRUSU IZPLATĪŠANĀS VAI CITU IT INFEKCIJU DĒĻ. TĀ IR JŪSU ATBILDĪBA VEIKT VISUS ATBILSTOŠOS PASĀKUMUS, LAI AIZSARGĀTU JŪSU DATORRESURSUS.

PRET ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ MINĒTAJIEM “MICHELIN”, UZŅĒMUMA DIREKTORIEM, DARBINIEKIEM, PĀRSTĀVJIEM, PIEGĀDĀTĀJIEM UN PARTNERIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEVAR VĒRST ZAUDĒJUMA ATLĪDZINĀŠANAS VAI JEBKĀDU CITU PRASĪBU AR NOLŪKU KOMPENSĒT ZAUDĒJUMUS, KURI RADUŠIES TIEŠĀ VAI NETIEŠĀ VEIDĀ, NEJAUŠI VAI IZRIETOŠI, LAI KĀDA RAKSTURA TIE BŪTU, IT ĪPAŠI FINANŠU VAI KOMERCIĀLA RAKSTURA ZAUDĒJUMUS, KURI RADUŠIES (NE) PIEKĻŪŠANAS ŠAI TĪMEKĻA VIETNEI UN / VAI TĀS / JEBKĀDAS INFORMĀCIJAS, KURA IEGŪTA ŠAJĀ VIETNĒ / AR TĀS PALĪDZĪBU, (NE) IZMANTOŠANAS DĒĻ, IESKAITOT, TAČU NEAPROBEŽOJOTIES AR TREŠO PUŠU SATURU (ATBILSTOŠI DEFINĪCIJAI 3.2. PUNKTĀ IEPRIEKŠ TEKSTĀ).

6.2. Papildu ierobežojumi attiecībā uz Trešo pušu saturu un Tīmekļa vietni

ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ VAR BŪT VIENKĀRŠAS VAI IEGULTAS SAITES UZ TREŠO PUŠU SATURU AR TREŠO PUŠU ATĻAUJU VEIDOT IEGULTĀS SAITES. JŪS ATZĪSTAT, KA “MICHELIN” NAV ATBILDĪGS PAR / NAV PIENĀKUMA VEIKT ŠĪ TREŠO PUŠU SATURA KONTROLI, UZRAUDZĪBU VAI LABOŠANU; “MICHELIN” TURKLĀT NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR IESPĒJĀM PIEKĻŪT, NOZĪMĪBU, PIEEJAMĪBU, SATURU, REKLĀMĀM, PRODUKTIEM UN / VAI PAKALPOJUMIEM, KURI PIEEJAMI ŠAJĀS TĪMEKĻA VIETNĒS, VAI AR TO STARPNIECĪBU. LĪDZ AR TO “MICHELIN’ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR TIEŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KURI VARĒTU RASTIES NO TĀ, KA (NE) PIEKĻŪSTAT VAI (NE) IZMANTOJAT ŠO TREŠO PUŠU SATURU, NEDZ ARĪ PAR TO, KA ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES NEATBILST JEBKĀDIEM ATBILSTOŠAJIEM TIESĪBU AKTIEM VAI NOTEIKUMIEM.

“MICHELIN” VAR ATJAUNINĀT, MAINĪT VAI PĀRVEIDOT ŠO TĪMEKĻA VIETNI TĀDĒĻ, KA ŠĀDS TREŠĀS PUSES SATURS VAI TĪMEKĻA VIETNE IR MAINĪTA VAI KĻUVUSI NEPIEEJAMA. “MICHELIN” VAR PĀRTRAUKT NODROŠINĀT PIEKĻUVI TREŠĀS PUSES SATURAM VAI TĪMEKĻA VIETNEI BEZ JEBKĀDA PIENĀKUMA PRET JUMS.

 1. PANTS. REGULĒJOŠIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA

Visi strīdi saistībā ar tīmekļa vietni vai šo juridisko paziņojumu nododami izšķiršanai atbilstošajai Polijas Republikas tiesai vai, gadījumā, ja lietotājs ir patērētājs, arī Lietuvas Republikas tiesai, ja lietotājs to izvēlas vai ja “Michelin” šajā lietā ir prasības iesniedzējs. Ja iespējams, strīdi risināmi un skaidrojami saskaņā ar Polijas tiesību aktiem, izņemot gadījumus, kad lietotājs, kurš ir patērētājs, atbilstoši tiesību aktiem saglabā savu juridisko aizsardzību, kuru nodrošina Lietuvas Republikas tiesību aktu imperatīvie noteikumi. Tīmekļa vietnes izmantošana nozīmē lietotāja paustu piekrišanu šī panta piemērošanai. Gadījumā, ja šīs juridiskās informācijas noteikumi būtu uzskatāmi par nelikumīgiem, nederīgiem vai jebkāda iemesla dēļ neattiecināmiem, uzskatāms, ka tie nav šī juridiskā paziņojuma daļa, tie neskar citu noteikumu derīgumu vai piemērošanu.

 

 

 

Juridiskais paziņojums sniegts 2018. gada 6. decembrī